Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BẾP ĐUN BÌNH CẦU COLE-PARMER, HM500C

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

BỘ CÔ MẪU BẰNG KHÍ COLE-PARMER, SBHCONC/1

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

CÔ QUAY CHÂN KHÔNG COLE-PARMER, RE401

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY COLE-PARMER, SMP10

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY ĐỒNG HÓA CẦM TAY COLE-PARMER, SHM1

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY ĐŨA COLE-PARMER, SS30

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY KHUẤY TẠO BÔNG COLE-PARMER, SW6

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY LẮC 3 CHIỀU COLE-PARMER, SSM3

Thiết bị thí nghiệm phòng Lab

MÁY QUAY ỐNG NGHIỆM COLE-PARMER, SB2