Thắng Lợi Victory phân phối các dòng hóa chất và thuốc thử sử dụng dụng trong các phép kiểm tra, phân tích chất lượng nước từ thương hiệu HACH

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử Photpho tổng thang cao HACH 2767245

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất, thuốc thử

Bộ thuốc thử Sulfide HACH 2244500

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Nitơ

Thuốc thử Amoni HACH 2606945

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Dung dịch chuẩn BOD, pk/20 ống 2-mL

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Chất mồi BOD, POLYSEED, 50 viên/pk

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Dung dịch Ferric Chloride-Sulfuric Acid, 1 L

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide Reagent, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Alkaline Iodide-Azide, 500 mL

GIÁ LIÊN HỆ