Thắng Lợi Victory phân phối các dòng hóa chất và thuốc thử sử dụng dụng trong các phép kiểm tra, phân tích chất lượng nước từ thương hiệu HACH

Hóa chất phân tích Nitơ

Thuốc thử Amoni HACH 2606945

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

Hóa chất phân tích BOD/DO

Thuốc thử Manganous Sulfate, pk/50

Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho HACH 2742645