38.010.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện HIOKI IR4057-50

9.080.000 
5.460.000 
4.500.000 
3.840.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4017-20

3.840.000 

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4016-20

3.840.000 
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở Model ST4030 Hioki

GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ
GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4057-20

GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki IR4056-20

GIÁ LIÊN HỆ

Đo điện trở, thử cách điện

Thiết bị đo điện trở cách điện Hioki M3490

GIÁ LIÊN HỆ