Hóa chất phân tích Photphat

Thuốc thử photpho tổng thang cao code 2767245 là hóa chất do hãng Hach-Mỹ sản xuất. chuyên dùng để xác định photpho tổng theo phương pháp Molybdovanadate sử dụng ống TNT.